મિત્રો ૧૦ મી ઑક્ટોબર થી નવરાત્રીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. તેથી થોડાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગરબા આજે રજુ કરુ છું

92

મિત્રો નવરાત્રીનો પર્વ એટલે ‘ માં’ ની આરાધનાનો, ભક્તિનો તહેવાર.નવરાત્રીમાં ભક્તો માતાજીની ભક્તિ-આરાધના જુદી જુદી રીતે કરે છે.ઘણા ભક્તો નવદિવસ ઉપવાસ કરે,નવ દિવસ સુધી માતાની ભક્તિ કરે છે.ઘૂપ-દીપ કરીને માતાજીની ભક્તિ-અર્ચના કરે છે. કેટલાક તો પાછા પગપાળા માતાજીના સ્થાનકો પર જઈને પોતાની શ્રધ્ધા વ્યક્ત કરે છે. જેવી જેની શક્તિ અને શ્રધ્ધા એવી તેની ભક્તિ. આમ નવરાત્રી એટલે શક્તિની ભક્તિનું પર્વ.